samdariya-abhushan-1
samdariya-abhushan-2
samdariya-abhushan-3

Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Samdariya Mall, Civic Centre Madhya Pradesh 482002

Jabalpur

437 Designs

Floral Diamond Cut Filigree Earring - 142-105832
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 23,115

Matte Finish Enamel Diamond Cut Floral Gold Ring - 135-114234
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 29,542

Diamond Cut Bali Earring - 142-109519
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 12,366

Glossy Finish Diamond Cut Gold Beads Circle Ring - 135-111948
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 34,428

Brush Diamond Cut Drop Ball Hoops Bali Earring - 142-96636
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 13,681

Matte Glossy Finish Embossed Gold Ring - 135-102597
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 20,371

CZ Studded Floral Drop Diamond Cut Oval Earring - 142-96762
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 20,145

Diamond Cut Drop Chain Long Earring - 142-105835
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 25,031

Matte Finish Diamond Cut Drop Pendant Set - 358-97801
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 19,808

Matte Glossy Finish Floral Drop Ball Earring - 142-108074
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 13,118

Matte Glossy Finish Diamond Cut Engraved OM Mens Gold Ring - 135-112588
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 40,817

Diamond Cut Square Drop Ball Earring - 142-104497
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 15,936

Floral Enamel Drop Ball Layer Jhumki Earring - 142-111784
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 29,166

Diamond Cut Sand Balst Finish Bali Earring - 142-107119
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 15,335

Matte Finish Drop Ball Earring - 142-107742
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 13,794

Studded Stone Drop Gold Ball Earring - 142-110907
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 12,328

Floral Gold Ball Beads Earring - 142-110388
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 24,994

Diamond Cut Filigree Circle Earring - 142-111772
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 16,049

Glossy Finish Sunflower Curve Gold Pendant Set - 358-105199
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 16,951

Diamond Cut Drop all Rose Long Earring - 142-112842
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 20,409

Glossy Finish Filigree Floral Gold Ring - 135-105793
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 35,744

Matte Glossy Finish Studded Stone Drop Heart Earring - 142-110914
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 5,601

Three Line Drop Leaf Bali Earring - 142-111743
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 14,959

Glossy Finish Blossom Floal Pendant Set - 77867
Samdariya Abhushan Pvt. Ltd.

Rs. 21,386