Flash Sale Is Over
vinita-gems-1
vinita-gems-2
vinita-gems-3

Vinita Gems

Shop No 2, Krishna Apt, Dada Patil Rd, Naupada 400602

Thane

249 Designs

Glossy Finish Band Design Diamond Ring For Him
diamond
Vinita Gems

Rs. 41,302

Delicate Floral Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 10,473

Elegant Prong Set Kite Cut Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 21,019

Oval Cut Green Natural Emerald
Vinita Gems

Rs. 34,967

Elegant Twisted Leafy Design Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 13,970

Glossy Finish Prong Set Floral Design Diamond Earring
diamond
Vinita Gems

Rs. 32,365

Sparkling Twisted Design Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 13,344

Elegant Curved Wavy Design Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 20,773

Oval Cut Yellow Natural Sapphire
Vinita Gems

Rs. 65,000 Rs. 69,854

Oval Cut Red Natural Ruby
Vinita Gems

Rs. 66,265

Elegant Bypass Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 12,370

Dazzle Bypass Floral Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 38,962

Elegant channel Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 26,666

Sizzle Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 30,458

Shimmer Diamond Star Pendant
diamond
Vinita Gems

Rs. 6,000 Rs. 7,210

Sparkling Prong Set Floral Design Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 13,322

Oval Cut Blue Natural Sapphire
Vinita Gems

Rs. 14,015

Twinkling Star Diamond Pendant
diamond
Vinita Gems

Rs. 6,000 Rs. 7,210

Gloom Swirl Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 16,732

3.91cts Natural Twelve Mukhi Rudraksha Bead
Vinita Gems

Rs. 11,000

Elegant Pave Prong Set Infinity Design Diamond Ring
diamond
Vinita Gems

Rs. 15,709